Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

จุลนิติ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐ Magazine

Social Media
Apple Appstore Google Play

จุลนิติ - พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๐

News
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
จุลนิติ เป็นวารสารรายสองเดือน นำเสนอบทความ และผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
"ก่อนการตรากฎหมาย"

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐

มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๐
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

Related Magazines

ดูทั้งหมด